ระบบสำหรับครูแนะแนว

ให้เข้าสู่ระบบรับสมัครโดยใช้ Username และ password ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กรณีไม่ได้รับรหัสสำหรับเข้าระบบรับสมัคร โปรดติดต่อ ฝ่ายรับนักศึกษา 053-916103,053-916104,053-916105,053-916106