ระบบตรวจสอบการสำรองห้องพักสำหรับนักศึกษาใหม่

 
 
   
สิ่งที่ต้องเตรียมในการรายงานตัวเข้าหอพัก
1. รายงานตัวเข้าหอพักเพื่อนำส่งเจ้าหน้าที่ประจำหอพักตนเอง (พิมพ์ จากระบบตรวจสอบการสำรองห้องพัก)
2. นำรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. เอกสารการโอนย้ายทะเบียนราษฎร์(ถ้าทำการโอนย้ายมาแล้ว),สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา 1 ใบ,ค่าธรรมเนียมในการโอนย้ายทะเบียนราษฎร์ 15 บาท
 
หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้กรุณาติดต่อ โทร.0-5391-7116

 

 

   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038