ระบบใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

  ระดับ
 
  สถานที่เรียน เชียงราย กรุงเทพฯ  
 
   
 
  ** กรุณาป้อนเลขบัตรประชาชน ให้ถูกต้องและครบถ้วน
  *** โปรแกรมนี้ สามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์
         -internet explorer version 8 ขึ้นไป Chrome หรือ Firefox เท่านั้น !!
     

 

 

   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038