ระบบรับสมัครระดับผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา


ประกาศรับสมัคร (คลิก)
1. ผู้ที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ควรปรึกษาพ่อแม่ ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา หรือสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมกับตนเองในการกลับเข้าศึกษาต่อ ไม่ควรปิดบัง/โกหก พ่อแม่ผู้ปกครอง

2. สมัครเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นๆ

3. สมัครสอบคัดเลือกเพื่อกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การสอบคัดเลือกในระบบรับเข้าศึกษา ผู้ที่พ้นสภาพฯ จะต้องเป็นผู้ดำเนินการสมัครและสอบคัดเลือกด้วยตนเอง
ซึ่งจะได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การคัดเลือกของระบบรับเข้าศึกษาที่สมัคร การเรียนบางรายวิชาไม่เป็นเงื่อนไขให้มหาวิทยาลัยต้องรับผู้ร่วมเรียนบางรายวิชากลับเข้าศึกษาใ นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1. การสมัครผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 เหมาะสำหรับ
    1.1 ผู้ที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา และต้องการกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในปีการศึกษา 2561-2562 หรือ ปีการศึกษาอื่น
    1.2 ผู้ที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา และอยู่ระหว่างการรอสอบคัดเลือกเข้าเป็นศึกษาใหม่ แต่มีรายวิชาที่เคยเรียนแล้วได้ผลการเรียน ระดับ C ขึ้นไป ยังไม่ครบร้อยละ 60 ของหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

2. การสมัครผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของผู้สมัคร มหาวิทยาลัยไม่ได้บังคับให้ผู้ที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สมัครเป็นผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา

3. เงื่อนไขสำหรับผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา
    3.1 การสมัครผู้ร่วมเรียนบางรายวิชาสามารถสมัครได้เป็นรายภาคการศึกษา ในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
    3.2 ผู้ร่วมเรียนบางรายวิชาไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก็ต่อเมื่อได้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบรับเข้าศึกษา ระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแล้ว เท่านั้น
    3.3 ผู้ร่วมเรียนบางรายวิชาไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา การอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย การได้รับสวัสดิการหรือบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและไม่มีสิทธิ์ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนบางรา ยวิชา
    3.4 ผู้ร่วมเรียนบางรายวิชาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนในทุกปีการศึกษา
    3.5 ผู้ร่วมเรียนบางรายวิชาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา และรายวิชานั้นจะต้องเป็นรายวิชาที่ไม่มีรายวิชา บังคับก่อน (Prerequisite)
    3.6 กรณีที่อาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบรายวิชานั้นๆ ไม่อนุมัติ/ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียน ผู้สมัครจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้
    3.7 การขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา ผู้สมัครต้องเป็นผู้ติดต่อขออนุมัติลงทะเบียนเรียนและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา ด้วยตนเอง
    3.8 ผู้ร่วมเรียนบางรายวิชาที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว ไม่มีสิทธิ์ขอลดรายวิชาและไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนในทุกกรณี
    3.9 การเรียนบางรายวิชา ไม่เป็นเงื่อนไขให้มหาวิทยาลัยรับผู้ร่วมเรียนบางรายวิชาเข้าเป็นนักศึกษา ผู้ร่วมเรียนบางรายวิชาจะต้องสมัครเข้าศึกษาและสอบคัดเลือก ในระบบรับเข้าศึกษาต่างๆ ด้วยตนเอง
    3.10 รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วสอบได้ตั้งแต่ระดับ C ขึ้นไป สามารถขอโอนรายวิชาได้ เมื่อได้กลับเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสามารถขอเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร และต้องเป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ซึ่งมีอัตราค่าธรรมเนียมการโอนรายวิชา หน่วยกิตละ 200 บาท

ค่าธรรมเนียมการสมัคร/ลงทะเบียน
1. ค่าสมัครผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา 300 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา หน่วยกิตละ 1,500 บาท
วันที่ กิจกรรม ติดต่อ
17 ธันวาคม 2561 – 17 มกราคม 2562 การสมัครเรียน
1.สมัครระดับผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา ผ่านเว็บไซต์ http://applicant.mfu.ac.th/applicantnew/Register/LoginSS?e=610015 ดำเนินการด้วยตนเอง
การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. แสดงใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมทั้ง ชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการนักศึกษา ในวันและเวลา ทำการ (8.00 น. – 14.30 น.) ส่วนทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป อาคาร AS ห้อง 108
2. แสดงใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมทั้งชำระ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ธนาคารที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด
3. แสดงใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมทั้งชำระผ่าน เคาน์เตอร์ที่ทำการไปรษณีย์ (Pay@Post) ที่ทำการไปรษณีย์
การจัดส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครสามารถดำเนินการได้ ดังนี้
ส่งด้วยตนเองที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายรับนักศึกษา ในวันและเวลาทำการ (8.00 – 16.00)
คลิกที่นี่เพื่อศึกษา เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
ส่วนทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายรับนักศึกษา อาคาร AS ห้อง 108
17 ธันวาคม 2561 – 24 มกราคม 2562 การลงทะเบียน
1. รับใบแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา ส่วนทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายทะเบียนการศึกษา อาคาร AS ห้อง 107
2. ยื่นใบแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนที่ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
21 –24 มกราคม 2562 การบันทึกระเบียนประวัติผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา
1. บันทึกระเบียนประวัติผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา ผ่านเว็บไซต์ http://info2018.mfu.ac.th/ ดำเนินการด้วยตนเองหรือใช้คอมพิวเตอร์ ที่อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา 1(S1) ชั้น 1 ห้อง 101
2. แนบไฟล์เอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf
3. จัดพิมพ์ใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา
25 มกราคม 2562 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
1. แสดงใบรายงานตัวขึ้นทะเบียน และรับใบแจ้งยอด ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผลฝ่ายทะเบียนการศึกษา ที่อาคาร AS ห้อง 107
2. นำใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการศึกษาไปชำระเงิน ในวันและเวลาทำการ (9.00 น. – 12.00 น. ) ส่วนการเงินและบัญชี อาคาร AD2
3. ส่งใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนพร้อมทั้งแสดง หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อรับ username และ password ในการเข้าสู่เว็บไซต์ https://reg.mfu.ac.th ส่วนทะเบียนและประมวลผลฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป อาคาร AS ห้อง 108
ผู้สมัครจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. เข้าสู่ระบบรับสมัครและบันทึกข้อมูลผู้สมัครผ่านทางระบบออนไลน์
(เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)

2. สั่งพิมพ์เอกสารดังนี้
    1 ใบสมัคร
    2 ใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท

3. ผู้สมัครสามารถนำใบแจ้งยอดไปชำระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
    3.1 ชำระด้วยตนเองผ่านเคาน์เตอร์ส่วนทะเบียนและประมวลผล ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561 - วันที่ 17 มกราคม 2562 อาคารบริการวิชาการ (AS) ห้อง 108 ในวันและเวลาทำการ เวลา 8.00 น. – 14.30 น. ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์
    3.2 ชำระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์ ดังนี้
        3.2.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ
        3.2.2 ธนาคารกรุงไทย หรือ
        3.2.3 ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post
- กรณีชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคารเมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคาร/ไปรษณีย์ จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงิน พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินให้ถูกต้อง)
- หลังจากผู้สมัครได้ชำระค่าสมัครแล้ว 3 วันทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) ให้ตรวจสอบสถานะ การสมัครทางเว็บไซต์ http://applicant.mfu.ac.th/applicantnew/Register/LoginSS?e=610015 ผู้สมัครที่การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์สถานะจะแสดงว่า “ชำระเงินค่าสมัครแล้ว” กรณียัง ไม่ชำระเงิน สถานะจะแสดงว่า “ผู้สมัครปกติ”

4. ผู้สมัครสามารถจัดส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครได้ดังนี้
    - ส่งด้วยตนเองที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561 - วันที่ 17 มกราคม 2562 อาคารบริการวิชาการ (AS) ห้อง 108 ในวันและเวลาทำการ เวลา 8.00 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์

5. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครที่ต้องนำส่ง ได้แก่
    5.1 ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบ) ที่ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อ
    5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
    5.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ) (รับรองสำเนาถูกต้อง)
    5.4 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
        5.4.1 กรณีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1/ปวช.1 – ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1) โดยให้โรงเรียนคำนวณและบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉ ลี่ยรวมและผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ฉบับจริงเท่านั้น)
       5.4.2 กรณีกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง ที่โรงเรียนออกให้ ณ ปัจจุบัน (ในช่วงเวลาการรับสมัครเท่านั้น) พร้อมทั้งแนบหลักฐานการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน
       5.4.3 กรณีกำลังศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตา มอัธยาศัย (กศน.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง ที่โรงเรียนออกให้ ณ ปัจจุบัน (ในช่วงเวลาการรับสมัครเท่านั้น)
       5.4.4 กรณีสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หรือเทียบเท่า ให้ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจบหลักสูตร

6. สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากธนาคารหรือไปรษณีย์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ ผู้สมัครโปรดตรวจสอบเอกสารการสมัครให้ถูกต้อง โดยสามารถดูตัวอย่างเอกสารที่ ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th หากผู้สมัครไม่ดำเนินการส่งเอกสารที่ถูกต้องให้กับมหาวิทยาลัยตาม กำหนดการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
  • ตรวจสอบสถานะการสมัคร (คลิก)
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน (คลิก)
  • ประเมินความพึงพอใจ (คลิก)

เข้าสู่ระบบเพื่อสมัคร

* กรุณาป้อนเลขบัตรประชาชน ให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนทำการสมัคร

** โปรแกรมนี้ สามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์ internet explorer version 8 ขึ้นไป Chrome หรือ Firefox เท่านั้น !!

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel.0-5391-6103-5