ระบบรับสมัครออนไลน์
ครูแนะแนวเข้าสู่ระบบ

ให้เข้าสู่ระบบรับสมัครโดยใช้ username และ password ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในกรณีที่ไม่มี username และ password ให้ส่งอีเมล์ขอ username และ password ส่งไปที่อีเมล์ admission@mfu.ac.th